Skip to main content

Att ha en stark SEO-strategi är avgörande för att nå nya målgrupper och generera leads för ert företag. Faktum är att 43 % av marknadscheferna rapporterade SEO som en av de mest effektiva strategierna som deras företag för närvarande nyttjar.

Att skapa en kraftfull SEO-strategi kräver konsekvent testning och uppföljning. Med tiden kan vissa mätvärden hjälpa till att identifiera vilka områden i er strategi som fungerar – och vilka som inte fungerar.

Det kan dock vara svårt att avgöra vilka SEO-mått som faktiskt spelar roll. Vad behöver ni vara uppmärksamma på för att noggrant utvärdera framgången för er SEO – leads, sökordanalys eller konverteringar? Med detta i åtanke har HubSpot sammanställt en lista med tio mätvärden för att analysera användarengagemang. Låt oss börja med att diskutera vad användarengagemang är, och varför det är viktigt.

Vad är användarengagemang, och hur mäts det?

Användarengagemang är nivån av interaktion som en användare har med en produkt, tjänst eller varumärke. Det används ofta som ett mått för att avläsa hur väl ett företag möter sina kunders behov, eller hur nöjda konsumenterna är med upplevelsen.

En hög nivå av engagemang indikerar vanligtvis att användarna är glada och lojala, medan en låg nivå tenderar peka på problem som måste åtgärdas. Det finns ett antal sätt att mäta användarens engagemang; inklusive retentionsgrader, nöjdhetspoäng, socialt engagemang och mer.

Kundengagemang kanske är bekant, men det skiljer sig faktiskt ganska mycket från användarengagemang. Användarengagemang fokuserar på interaktionen mellan användaren och produkten, medan kundengagemang omfattar relationen mellan kunden och företaget.

Varför mätvärden för användarengagemang är så viktiga

Det finns ett antal anledningar till varför mätvärden för användarengagemang är så viktiga.

Några fördelar med att förstå mätvärden för användarengagemang är att det

 • hjälper er att identifiera problem som behöver åtgärdas
 • ger er insikter i vad användarna vill ha och behöver
 • låter er identifiera smärtpunkter och förbättringsområden i användarupplevelsen
 • hjälper er att fatta beslut om produktutveckling
 • mäter framgången för marknadsföringskampanjer.

Utöver det kan mätvärden för användarengagemang användas för att spåra kundnöjdhet. Om ni märker att ett visst mått minskar kan det vara en indikation på att kunderna är missnöjda med er produkt eller tjänst.

10 mätvärden för användarengagemang att beakta 2023

Det är lätt att förlora sig i det oändliga antalet mätvärden. Därför har HubSpot listat tio användarmått som faktiskt betyder något. Genom dem kan ni få värdefulla insikter som kan förbättra er verksamhet.

1. Mätvärden för socialt engagemang

Mätvärden för socialt engagemang ger värdefulla insikter om hur kunder interagerar med ert varumärke på sociala medier.

Det finns ett antal sätt att mäta socialt engagemang; vissa företag spårar antalet gilla-markeringar, delningar och kommentarer på sina inlägg, medan andra fokuserar på klickfrekvenser eller spenderad tid på webbplatsen.

Sammantaget är några av de viktigaste parametrarna:

 • Målgruppstillväxt.
 • Antalet gilla-markeringar, kommentarer och delningar som era inlägg får.
 • Engagemangsgrad för sociala medier.
 • Kundens svarsfrekvens.
 • Trafik till er webbplats.

Dessutom är er engagemangsgrad ett annat viktigt mått när det gäller socialt engagemang. Engagemangsgraden beräknas genom att dela antalet personer som interagerar med ert innehåll med antalet personer som ser det. Genom att spåra engagemangsgraden kan ni avgöra hur bra ert innehåll går.

Engagemangsgraden kommer i slutändan att bero på vad som är normalt för ert företag och era inlägg.

Om ni märker att engagemanget är lågt kan det vara en indikation på att innehållet inte är relevant för er målgrupp eller att det inte är tillräckligt intressant.

Fokusera på att skapa högkvalitativt, adekvat och intressant innehåll för att förbättra engagemanget.

2. Användare: DAU, WAU & MAU

Det finns tre olika sätt att mäta hur ofta användare loggar in på er app eller webbplats:

 • DAU: dagliga aktiva användare.
 • WAU: aktiva användare varje vecka.
 • MAU: aktiva användare varje månad.

DAU är ett bra mått att spåra om ni vill se hur ofta användare nyttjar er produkt dagligen. WAU och MAU är bra mätvärden att spåra om ni vill se hur ofta en produkt används på vecko- eller månadsbasis.

Bonusmåttet, stickiness, är förhållandet mellan DAU och MAU. Detta mått ger er en uppfattning om hur ofta användare använder er produkt dagligen i förhållande till hur ofta de använder den på månadsbasis.

3. Churn rate

Churn rate är andelen kunder som slutar göra affärer med ett företag under en specifik period.

Det är ett nyckelmått för företag eftersom det har en direkt påverkan på intäkterna. En hög churn rate innebär att ett företag förlorar fler kunder än det får, och det leder sedermera till en nedgång av intäkter. En låg churn rate, å andra sidan, indikerar kundnöjdhet och lojalitet.

Churn rate är ganska lätt att beräkna. Till exempel: Ert företag har 1000 månadsbetalande kunder i början av månaden. Sedan säger 100 kunder upp sina prenumerationer under månaden.
Detta innebär att er churn rate skulle vara 10%.

4. Retentionsgrad

Retentionsgraden avser andel kunder som förblir aktiva under en viss period och fortfarande är kunder under nästa period. Retentionsgraden är ett viktigt mått för företag att spåra, eftersom det ger insikt i hur väl företaget behåller sina kunder.

För att beräkna er retentionsgrad – dividera antalet aktiva användare under en viss period med antalet aktiva användare under föregående period.

5. Sidvisningar

Antalet sidvisningar är ett mått på hur många gånger en användare har interagerat med en viss sida på er webbplats.

Spårning av sidvisningar ger er en uppfattning om vilka sidor på er webbplats som visas mest. Om ni märker att en viss sida har ett högt antal sidvisningar kan det tyda på att användarna anser sidan vara användbar. Logiskt, inte sant.

Å andra sidan, om ni märker att en viss sida har ett lågt antal sidvisningar kan det betyda att sidan inte är relevant för er målgrupp, eller att den inte är tillräckligt intressant i allmänhet.

6. Sessionslängd

Sessionslängden är den tid som en användare tillbringar på en webbplats eller app under ett enda besök.

Det är viktigt att spåra eftersom det kan ge er insikter om hur engagerade användare är i ert innehåll. Om den genomsnittliga sessionslängden är kort kan det betyda att användarna inte hittar det de letar efter eller att innehållet inte är relevant för dem.

Om er genomsnittliga sessionslängd däremot är för lång kan era användare ha svårt att navigera på webbplatsen eller app. Använd det här mätvärdet tillsammans med andra, som avvisningsfrekvens och utgångssidor, för att bättre förstå var den heliga graalen är.

7. Sessionsfrekvens

Enkelt uttryckt hänvisar sessionsfrekvens till hur lång tid som går mellan två på varandra efterföljande sessioner.

När ni analyserar sessionsfrekvens – leta efter trender. Till exempel: finns det en viss veckodag då användare är mer benägna att återvända? Finns det en viss tid på dygnet då användare är mer benägna att återvända?

Fråga er själva varför användare återkommer mer eller mindre ofta. Om ni lyckas identifiera orsaken kan åtgärder vidtas för att förbättra användarupplevelsen och få användarna att göra fler återbesök.

8. Tid i appen

Tidsspårning i appen låter er se hur mycket tid en användare spenderar i er app under en tidsperiod.

Ni kan till exempel se att användare ”X” ineragerade med er app under tre av de senaste 24 timmarna.

Det här är ett värdefullt mått för att förstå hur ofta er app används och hur engagerade era användare är i app-upplevelsen. Genom att spåra tid i appen kan ni identifiera vilka delar av appen som är mest populära, och göra ändringar för att förbättra den övergripande användarupplevelsen.

9. Skärmflöde

Skärmflödesmåttet ger en analys av det totala antalet besök på varje mobilskärm. Det ger en tydlig förståelse för hur användare navigerar mellan olika skärmar och hur många utgångar det finns från varje skärm.

Genom att spåra användarnas beteende på varje skärm kan ni få djupgående insikter i deras aktiviteter på en viss skärm, och förfina navigeringsmönstret för er mobilapp därefter. Dessutom hjälper det att identifiera problemområden och avlämningsskärmar.

10. Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvensen är procentandelen användare som lämnar er webbplats efter att ha tittat på endast en sida.

Genom att övervaka er avvisningsfrekvens kan ni identifiera områden som behöver förbättras och göra ändringar som kommer att hålla besökarna engagerade.

Även om en viss mängd avvisning kan förväntas, så kan en hög avvisningsfrekvens tyda på problem med webbplatsen. Exempel om hemsidan är svårnavigerad eller om innehållet inte är relevant för besökarens behov. Avvisningsfrekvensen varierar beroende på webbplatstyp:

Nyttja rätt kompetens för att analysera mätvärden

Att förstå och spåra rätt mätvärden för användarengagemang är avgörande för alla företag som vill lyckas.

Somliga mätvärden kan spåras manuellt, men andra, som socialt engagemang, kräver användning av ett analysverktyg.
Buzzlemedia kan hjälpa er att spåra och analysera mätvärden för socialt engagemang, vilket skänker de insikter ni behöver för att förbättra er strategi för sociala medier. Eftersom 95 % av B2B-marknadsförare använder sociala medier på något sätt blir det allt viktigare att skapa en sociala medier-strategi som är välgrundad och spårar socialt engagemang.
Framtiden är här – se till att hänga med!

Joel Ask

Som SEO Content Manager på Buzzlemedia är mitt primära ansvar att utveckla och implementera effektiva innehållsstrategier för att öka webbplatsens synlighet, trafik och konverteringar. Jag kombinerar kreativitet, teknisk expertis och analytiska färdigheter för att skapa engagerande och optimerat innehåll som svarar på användarnas behov och förbättrar organiska sökresultat.